Plavecká škola

Plavecká škola

Nabízíme organizaci a realizaci plavecké výuky dětí mateřských a základních škol (převážně 2. a 3. třídy) v rámci povinné školní docházky, a dále plaveckou výuku dětí a mládeže základních škol během tělovýchovných aktivit v areálu plaveckého bazénu v Benešově.

Výuka dětí probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách, ve dvou po sobě následujících ročnících dle těchto zákonů a vyhlášek MŠMT ČR:

  • Zákon 561/2004 Sb. školský zákon, týkající se RVPZV a ŠVP
  • Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školních zařízeních MŠMT č. j. 29159/200126 z 9. 11. 2001
  • MŠMT č. j. 32167-04 z 31. 1. 2005 k zajištění plavecké výuky na základních školách
  • Vyhláška č. 48/2005 Sb, ze dne 18. 1. 2005 o základním vzdělání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
  • Vyhláška 64/2005 Sb. ze dne 2. 2. 2005 o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
  • Informace MŠMT k výuce plavání žáků 1. stupně v rámci povinné tělesné výchovy č. j. 29248/96-50
  • Zákon 455/90 Sb. o živnostenském podnikání
  • Metodický pokyn MŠMT k zajištění výuky plavání v ZŠ č. j. MSMT-37471/2015 ze dne 15. 1. 2015

________________________________________

 

Vyučujeme v prostorách velkého i dětského bazénu pod vedením kvalifikovaných instruktorek plavání s mnohaletými zkušenostmi a s využitím různých nadlechčovacích pomůcek doporučených metodikou plavání. K odpočinku, relaxaci a prohřívání dětí využíváme různé vodní atrakce, vířivou vanu a teplý dětský bazének.

Cílem výuky je utváření kladného vztahu k plavání, zlepšení fyzické kondice a vést plavce k vytrvalosti, rozvoj pohybových dovedností i osvojení nových prvků plavání. Obsahem činnosti je dokonalé seznámení s vodou, opakování základních plaveckých dovedností (dýchání, splývání, potápění, orientace ve vodě, skoky do vody...), naučit se správně plavat více plaveckých způsobů dle schopnosti dětí a odstranit případné nedostatky.

Žáci základních škol jsou vždy rozděleni do skupin neplavců, poloplavců a plavců podle počátečních výkonů a stylu plavání. Rozsah tohoto výcviku je 20 lekcí v deseti dvouhodinových výukových jednotkách (90 min.).

Předplavecký kurz dětí předškolního věku (mateřské školky) probíhá převážně v dětském bazénku, částečně však i v bazénu plaveckém. Rozsah tohoto výcviku je 10 lekcí po 45-ti minutách.

Cílem tohoto kurzu je dokonale seznámit děti s vodním prostředím, naučit je skákat, potápět, orientovat se ve vodě beze strachu a získat kladný vztah k vodě.

Po ukončení kurzu dostane každý žák ZŠ i MŠ mokré vysvědčení dle jeho nejlepších plaveckých dovedností.

Dále nabízíme organizaci a realizaci mimoškolní plavecké výuky dětí ve věku 5 - 15 let a dospělých 15+.

Vyučujeme v prostorách velkého (některé kurzy i dětského) bazénu pod vedením kvalifikovaných instruktorů a trenérů plavání s mnohaletými zkušenostmi a s využitím různých nadlechčovacích pomůcek doporučených metodikou plavání. K odpočinku, relaxaci a prohřívání dětí využíváme různé vodní atrakce a vířivou vanu)

Cílem výuky je utváření kladného vztahu k plavání, zlepšení fyzické kondice a vést plavce k vytrvalosti, rozvoj pohybových dovedností i osvojení nových prvků plavání. Obsahem činnosti je dokonalé seznámení s vodou u neplavců, opakování základních plaveckých dovedností (dýchání, splývání, potápění, orientace ve vodě, skoky do vody...), naučit se správně plavat více plaveckých způsobů dle schopnosti dětí a odstranit případné nedostatky.

Nabízíme celoroční plavecké kurzy neplavců, poloplavců a plavců. Rozsah tohoto výcviku je 25 lekcí po 60-ti minutách.

 

______________________________________________

 

Informace pro klienty ohledně zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Jméno:    MSZ Benešov s.r.o. (Plavecká škola)

IČO:        05583951

Adresa:    Hráského 1913, Benešov, 256 01 (Černoleská 2047)

E-mail:    msz@mszbenesov.cz (furstova@mszbenesov.cz)

Tel:          317 723 012 (603 986 828)

Právní základ pro zpracování

·                    Smlouva o poskytnutí plavecké výuky

·                    Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen "klient"), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.

Účel zpracování

Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem.

Příjemci osobních údajů

·                     Orgány veřejné moci (např. správní orgány)

·                     Poskytovatelé služeb v oboru vedení účetnictví

·                     Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

·                     Pojišťovny v souvislosti s uplatněním práv a nároků subjektu údajů

Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let.

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od správce – plavecké školy získat informace o tom, zda zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Máte také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravila na Vaší žádost nepřesné osobní údaje a neúplné osobní údaje můžete kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – plavecké školy zlikvidovat Vaše osobní údaje, které zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a požádáte o to.

Pokud je zpracování osobní údajů nezbytné pro splnění úkolu správce ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů správce, máte právo podat námitku proti tomuto účelu zpracování a požadovat aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost Vám dává klientovi možnost získat osobní údaje, které jste mu poskytli a to v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním. To neplatí pro výslovně udělené souhlasy se zpracováním osobních údajů, pokud nejsou nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro ochranu životně důležitých zájmů Vaší osoby nebo Vašeho dítěte.

V případě, že budete jakkoli nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – plaveckou školou, můžete podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o Vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (http://www.uoou.cz)